Uống nước nhớ nguồn


Ẩm thủy tư nguyên

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Từ Thủy Tổ đến Tổ Khảo

KHỞI THỦY

1. Sơ đồ giản lược tổng quát

2/ Sơ đồ chi tiết hơn


3. Phát triển chi tiết


A 1.TẰNG BÁ TỔ KHẢO NGUYỄN VĂN THI, NGÀNH TRÊN

A2. TẰNG TỔ KHẢO NGUYỄN VĂN MỸ, NGÀNH THỨ


BI. BÁ TỔ KHẢO NGUYỄN ĐẮC THỌ, TRƯỞNG NGÀNH DƯỚI, NHÁNH TRÊN


BII. TỔ KHẢO NGUYỄN VĂN QUÁN, NHÁNH DƯỚIGIA ĐÌNH CỤ NGUYỄN THỊ YẾN, CON CỤ NGUYỄN ĐẮC THỌ

KHỞI NGUỒNBI.1. GIA ĐÌNH CỤ NGUYỄN THỊ YẾN, CON CỤ ĐẮC THỌ


BI.1.1. GIA ĐÌNH LÊ DY HOÀNG, CON CỤ YẾN
1.1.1.GĐ Lê Thị Thu Hà, con Lê Dy Hoàng

1.1.2. Gia đình Lê Minh Hải, con Lê Dy Hoàng


1.1.3. Gia đình Lê Xuân Hòa, con Lê Dy Hoàng
1.1.4. Gia đình Lê Minh Hiển, con Lê Dy Hoàng


BI.1.3. GIA ĐÌNH LÊ HIỀN THẢO, CON CỤ YẾN
 1.3.Ảnh Gia đình Lê Hiền Thảo

1.3.1. Gia đình Phạm Hiền Hậu, con Lê Hiền Thảo


1.3.1.Ảnh Gia đình Phạm Hiền Hậu, con Hiền Thảo
 


1.3.2. Gia đình Phạm Hiền Hạnh, con Lê Hiền Thảo


BI.4. GIA ĐÌNH LÊ THỊ HẠNH PHÚC, CON CỤ YẾN
BI.1.5. GIA ĐÌNH LÊ MINH ĐỨC, CON CỤ YẾNGIA ĐÌNH CỤ NGUYỄN THỊ ÉN VÀ NGUYỄN THỊ BÉ, CON CỤ ĐẮC THỌ

KHỞI NGUỒN
BI.2.1. GIA ĐÌNH VƯƠNG VĂN BÌNH, CON CỤ ÉN


2.1.1. Gia đình Vương Văn Hùng, con Vương Văn Bình
2.1.2. Gia đình Vương Thị Minh Hải, con Vương Văn Bình
BI.2.2. GIA ĐÌNH VƯƠNG VĂN TĨNH, CON CỤ ÉN
BI.3.1. GIA ĐÌNH VƯƠNG VĂN BẢY ( HIẾU), CON CỤ BÉ


BI.3.2. GIA ĐÌNH VƯƠNG THỊ THẢO, CON CỤ BÉ
BI.3.3. GIA ĐÌNH VƯƠNG THỊ TÂM, CON CỤ BÉ
BI.2.4. GIA ĐÌNH VƯƠNG VĂN THÀNH, CON CỤ BÉ
BI.3.5. GIA ĐÌNH VƯƠNG VĂN KHÁNH, CON CỤ BÉGIA ĐÌNH CỤ NGUYỄN TIẾN CHÙ ( MINH), CON CỤ NGUYỄN ĐĂC THỌ

         KHỞI NGUỒN


 BI. 4.GIA ĐÌNH CỤ NGUYỄN TIẾN CHÙ
BI.4. Ảnh gia đình cụ Nguyễn Tiến Chù


BI.4.1. GIA ĐÌNH NGUYỄN BÌNH NGA, CON CỤ CHÙ

4.1. Ảnh Gia đình Bình Nga

 

4.1.1. Gia đình Linh Hương, con Bình Nga

 


4.1.2. Gia đình Đinh Thị Lan Hương, con Nguyễn Bình Nga
BI.4.2.GIA ĐÌNH NGUYỄN BẢO LÂM, CON CỤ CHÙ

4.2. Ảnh GĐ Bảo Lâm

BI.4.3. GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ MAI NHƯ, CON CỤ CHÙ