Uống nước nhớ nguồn


Ẩm thủy tư nguyên

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Câu đối;


 CƯƠNG THỔ QUỐC GIA GIỮ  ĐƯỢC NHỜ CÓ SỬ  SÁCH GHI CHÉP

ĐỨC SÁNG TỔ TIÊN  PHÁT HUY BỞI CÓ GIA PHẢ  LƯU TỒN